5 گیگابایت

40,000 تومان/mo

5 گیگابایت فضا
تعداد کاربر نامحدود
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
بک آپ گیری روزانه

10 گیگابایت

70,000 تومان/mo

10 گیگابایت فضا
تعداد کاربر نامحدود
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
بک آپ گیری روزانه

20 گیگابایت

120,000 تومان/mo

20 گیگابایت فضا
تعداد کاربر نامحدود
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
بک آپ گیری روزانه