1 گیگابایت

15,000 تومان/mo

1 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
5 اکانت ایمیل
مابقی امکانات نامحدود

2 گیگابایت

25,000 تومان/mo

2 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
5 اکانت ایمیل
مابقی امکانات نامحدود

5 گیگابایت

50,000 تومان/mo

5 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
5 اکانت ایمیل
مابقی امکانات نامحدود

10 گیگابایت

90,000 تومان/mo

10 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
5 اکانت ایمیل
مابقی امکانات نامحدود